• wk3w系列dc/dc变换器
  型号名称 输入电压(v) 输出电压(v) 最大输出电流(a) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(mΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  wk968c 28 25~33 ±15 ±15±0.2 ±0.1 ≤0.4 ≤1.0 ≤35 ≥500
  wk968c( j/k ) 28 25~33 ±15 ±15±0.2 ±0.1 ≤0.3 ≤1.0 ≤35 ≥500
 • wk5w系列dc/dc变换器
  型号名称 输入电压(v) 输出电压(v) 最大输出电流(a) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(mΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  wk968t 24 24±3 ±15 ±15±0.2 ±0.15 ≤0.4 ≤0.6 ≤50 ≥500