• wk3w系列dc/dc变换器
    型号名称 输入电压(v) 输出电压(v) 最大输出电流(a) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(mΩ)
    额定值 范围 额定值 范围
    wk941d 28 25~33 ±12 ±12±0.2 ±0.12 ≤0.4 ≤1.0 ≤35 ≥500