• th200w系列ac/dc变换器
  型号名称 输入电压(v) 输出电压(v) 最大输出电流(a) 电压调整率(%) dianliutiao整率(%) shuchuwen波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(mΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  th200w-ac220-12 12 12±0.12 220 220 16.67 ≤1 ≤1 ≤120 ≥200
 • th300w系列ac/dc变换器
  型号名称 输入电压(v) 输出电压(v) 最大输出电流(a) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘电阻(mΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  th300w-ac220-12 12 12±0.12 220 220 33.4 ≤1 ≤1 ≤100 ≥200